Insane

Bài 15: Phong trào dân chủ 1936 – 1939

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 15: Phong trào dân chủ 1936 – 1939 lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 15. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939


 


I. Tình hình thế giới và trong nước


1. Tình hình thế giới


* Những năm 30 của thế kỷ XX, thế lực phát xít cầm quyền ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh thế giới.


* 07/1935, Đại hội lần VII - Quốc tế Cộng sản xác định:


+         Kẻ thù là  chủ nghĩa phát xít.


+         Nhiệm vụ chống chủ nghĩa phát xít.


+         Mục tiêu là đấu tranh giành dân chủ, bảo vệ hòa bình, thành lập Mặt trận nhân dân rộng rãi. Lê Hồng Phong, đại diện Đảng Cộng Sản Đông Dương tham dự, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngay cả người giàu cũng khao khát tình yêu, để được chăm sóc, để được mong ngóng, để có một ai đó gọi điện cho họ.
Even the rich are hungry for love, for being cared for, for being wanted, for having someone to call their own.
Mother Teresa
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên