Pair of Vintage Old School Fru

Language Focus Unit 6 Lớp 12 Trang 69

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs Language Focus trang 69 SGK. Pronunciation: Weak and strong forms of some conjunctions and preposition

UNIT 6: FUTURE JOBS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Pronunciation: Weak and strong forms of some conjunctions and preposition

* Grammar: Relative Clauses

Exercise 1. Dùng who, whoever, whose, whom hay which đê hoàn chỉnh câu.

Đáp án.

1. whom        3. Whoever        5. which          7. whose             9. which

2. which         4. which             6. who            8. who               10. whom

 



, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi xin đưa ra một lời khuyên, hy vọng mình không tỏ ra xấc xược. Hãy viết đi: hãy viết điều bạn đang cảm thấy. Đôi khi nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong đau khổ.
May I make a suggestion, hoping it is not an impertinence? Write it down: write down what you feel. It is sometimes a wonderful help in misery.
Robertson Davies
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên