XtGem Forum catalog

Language Focus Unit 6 Lớp 12 Trang 69

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs Language Focus trang 69 SGK. Pronunciation: Weak and strong forms of some conjunctions and preposition

UNIT 6: FUTURE JOBS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Pronunciation: Weak and strong forms of some conjunctions and preposition

* Grammar: Relative Clauses

Exercise 1. Dùng who, whoever, whose, whom hay which đê hoàn chỉnh câu.

Đáp án.

1. whom        3. Whoever        5. which          7. whose             9. which

2. which         4. which             6. who            8. who               10. whom

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tầm cỡ thực sự của một người được đo bằng cách anh ta đối xử những người chẳng đem lại cho anh ta lợi ích gì.
The true measure of a man is how he treats someone who can do him absolutely no good.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên