Language Focus Unit 6 Lớp 12 Trang 69

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs Language Focus trang 69 SGK. Pronunciation: Weak and strong forms of some conjunctions and preposition

UNIT 6: FUTURE JOBS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Pronunciation: Weak and strong forms of some conjunctions and preposition

* Grammar: Relative Clauses

Exercise 1. Dùng who, whoever, whose, whom hay which đê hoàn chỉnh câu.

Đáp án.

1. whom        3. Whoever        5. which          7. whose             9. which

2. which         4. which             6. who            8. who               10. whom

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bụng đói có thể no được, còn con mắt đói thì không bao giờ.
Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring