Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Language Focus Unit 6 Lớp 12 Trang 69

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs Language Focus trang 69 SGK. Pronunciation: Weak and strong forms of some conjunctions and preposition

UNIT 6: FUTURE JOBS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Pronunciation: Weak and strong forms of some conjunctions and preposition

* Grammar: Relative Clauses

Exercise 1. Dùng who, whoever, whose, whom hay which đê hoàn chỉnh câu.

Đáp án.

1. whom        3. Whoever        5. which          7. whose             9. which

2. which         4. which             6. who            8. who               10. whom

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều tôi đi tìm không ở ngoài kia, nó ở trong bản thân tôi.
What I am looking for is not out there, it is in me.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên