Ring ring

Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 40 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
SPEAK. Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 40 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 40 SGK)

Đề bài:


Work with a partner. Look at the pictures. Talk about the way things used to be and the way they are now.


(Hãy làm việc với bạn em. Nhìn những bức tranh sau và nói về sự khác nhau giữa sự việc thường xảy ra trong quá khứ và sự việc xảy ra ở hiện tại)


Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 40 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 40 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời


– People used to live in cottages or small houses, but now they live in modem ats. bigger houses or high buildings.


– People used to work hard, but now they have more free time for entertainment. People used to do tiring and low-paid jobs on farms or in the fields, but now rev can do lighter and higher-paid jobs in offices or firms., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lời phân trần vụng về còn tệ hơn là không có.
Bad excuses are worse than none.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên