Old school Swatch Watches

Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 81 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
SPEAK. Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 81 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 81 SGK)

Đề bài:


Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises.


Em hãy làm việc vói bạn em. Hãy đọc những cụm từ và xem tranh cho dưới đây rồi luân phiên nhau đưa ra và đáp lại các yêu cầu, đề nghị và lời hứa hẹn.


Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 81 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 81 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là người thầy tốt hơn trách nhiệm.
Love is a better teacher than duty.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên