Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 81 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
SPEAK. Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 81 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 81 SGK)

Đề bài:


Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises.


Em hãy làm việc vói bạn em. Hãy đọc những cụm từ và xem tranh cho dưới đây rồi luân phiên nhau đưa ra và đáp lại các yêu cầu, đề nghị và lời hứa hẹn.


Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 81 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 81 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự hỗn loạn thường sinh ra cuộc sống, còn trật tự thì sinh ra thói quen.
Chaos often breeds life, when order breeds habit.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog