pacman, rainbows, and roller s

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 47
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 47


Câu 1: Cường độ ánh sáng  ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Trả lời:


Sự ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đối với quang hợp phụ thuộc vào nồng độ CO2. Khi nồng độ CO2 thấp, tăng cường độ ánh sáng, cường độ quang hợp tăng không nhiều, nhưng khi nồng độ CO2; tăng lên thì tăng cường độ ánh sáng, cường độ quang hợp tăng lên rât mạnh (hình 10.1 SGK). Tại trị số nồng độ CO2 Thích hợp, khi cường độ ánh sáng đã vượt qua điểm bù. Cường độ quang hợp tăng tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng cho đến điểm no ánh sáng. Tại diểm no ánh sáng, nếu tăng cường độ ánh sáng, cường độ quang hợp không tăng. Ngoài ra mối phụ thuộc cùa quang hợp vào cường độ ánh sáng còn phụ thuộc vào đặc trưng sinh thái của loài cây (cây ưa sáng, cây chịu bóng…)


Câu 2: Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp.


Trả lời:


Nước là nguyên liệu cho quá trình phân li nước trong pha sáng của quang


hợp.


–      Nước tham gia vào các phản ứng trong pha tối cùa quang hợp.


Nước là tác nhân trực tiếp điều tiết độ mở của khí khổng cho CO2 khuếch tán vào lá đến lục lạp để pha tối quang hợp có thể xảy ra., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không phải tất cả vàng đều là những thứ lấp lánh ánh vàng.
Gold all is not that doth golden seem.
Edmund Spenser
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên