Snack's 1967

Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 144 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 144 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 144 SGK)

Đề bài:


Ba’s mother has just been back from the market. She wanted him to do some house work while she was at the market. Ba made notes in his diary and checked (/) the work he has done. Look at Ba s diary and complete the dialogue using YET and ALREADY.


( Mẹ của Ba mới đi chợ về. Mẹ muốn bạn ấy làm một số việc nội trợ trong khi mẹ đi chợ. Ba ghi lại công việc của mình vào cuốn nhật ký và đánh dấu (/) vào việc bạn ấy đã làm. Hãy nhìn cuốn nhật ký của Ba rồi hoàn thành hội thoại dưới đây, dùng YET và ALREADY).


Do homework                              /


Tidy the room                               x


Turn off the washing machine            /


Call and tell Aunt Le to have lunch      /


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tranh thủ nhà cháy mà đánh cướp, lợi dụng lửa để hành động.
Sấn hỏa đả kiếp.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên