Polaroid

Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 91 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN. Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 91 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 91 SGK)

Đề bài:


You will hear four questions during the recording. Check (/ ) the correct answers.


(Em sẽ nghe 4 câu hỏi và đánh dấu (/ ) vào câu trả lời đúng).


a)   What type of garbage can you put in the compost?


A.   all vegetable matter


B.   meat or grain products


b)   Where is the best place for a compost heap?


A.   a place that gets no sun, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có đường tắt nào cho việc lãng quên một người nào đó. Bạn sẽ phải học cách chịu đựng mỗi ngày, cho đến khi bạn không còn nhớ họ nữa.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên