Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 16 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 16 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản. 


Language focus

• Simple tenses


• Present simple to talk about general truths


• (not) adjective + enough + to-infinitive


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 16 SGK)


Đề bài:


Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 16 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời


H1. Hãy hoàn thành các đoạn văn sau, dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Viên đá nhỏ lật đổ cả cỗ xe lớn.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt