Unit 8: The Story of My Village

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 8 The Story of My Village. Câu tường thuật là lời nói của một người nào được tường thuật lại với từ và cách nói của người thuật lại, nhưng ý nghĩa không đổi.

UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 8 Lớp 10 Trang 82

 Speaking Unit 8 Lớp 10 Trang 85

 Listening Unit 8 Lớp 10 Trang 86

 Writing Unit 8 Lớp 10 Trang 87

 Language Focus Unit 8 Lớp 10 Trang 88

 

Grammar Notes (Chủ điểm ngữ pháp), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái ác chẳng bao giờ không bị trừng phạt, thưa ngài. Nhưng sự trừng phạt đôi khi là bí mật.
Evil never goes unpunished, Monsieur. But the punishment is sometimes secret.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog