Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Unit 3: At Home. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR B. Unit 3: At Home. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


B. Why – because

*    Why là trạng từ để hỏi (interrogative adverb) hay còn gọi là từ để hỏi question word), được dùng để hỏi về lí do. Why có nghĩa là tại sao, vì sao, vì lí do gì, với mục đích gì.


Because là liên từ (conjunction) có nghĩa là “vì, bởi vì”, được dùng để trả lời cho câu hỏi về lí do bất đầu bằng Why.


Vi dụ:


+ Why are you late all the time?


Tại sao lúc nào bạn cùng đến muộn thế?


–      I’m late because I often stay up late.


Tôi muộn do tôi thường hay thức khuya.


+ Why did you buy these shoes?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn không thể điều khiển những gì xảy đến với mình, nhưng bạn có thể điều khiển thái độ đối với những gì xảy đến với mình, và như vậy, bạn sẽ chi phối sự ngẫu nhiên hơn là để nó chi phối bạn.
You cannot control what happens to you, but you can control your attitude toward what happens to you, and in that, you will be mastering change rather than allowing it to master you.
Brian Tracy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên