Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 11 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
SPEAK. Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 11 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản. 


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 11 SGK)

Đề bài:


Read the dialogue(Hãy đọc hội thoại).


Hoa: This person is short and thin.

She has long blond hair.

Lan: Is this Mary?

Hoa: Yes.


Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 11 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời


Hoa:   Người này thấp và ốm. Cô ấv có tóc dài màu vàng.


Lan:   Mary phải không?


Hoa:   Đúng vậy.


Task 2 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 11 SGK), , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng, vì rượu đã làm cho lắm người gục ngã.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên