Polaroid

Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 13 Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển Mưa (bài 16 và 17 ban nâng cao). Độ ẩm tuyệt đối: Là lượng hơi nước được tính bằng gam trong 1m3 không khí, ở một thời điểm nhất định.

BÀI 13. GIẢI BÀI TẬP NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC 

TRONG KHÍ QUYỂN - MƯA

(Bài 16 và 17 - Ban nâng cao)

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối (Dành cho ban nâng cao)

- Độ ẩm tuyệt đối: Là lượng hơi nước được tính bằng gam trong 1m3 không khí, ở một thời điểm nhất định.

- Độ ẩm tương đối: Tỉ lệ phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đổi của không khí với độ ẩm bão hoà ở cùng nhiệt độ.

2. Các hiện tượng ngưng tụ

- Sương: là hiện tượng hơi nước ngưng đọng ở lớp không khí gần mặt đất., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu một bên kiên quyết đòi những gì mà bên kia kiên quyết từ chối, sự tranh chấp chỉ có thể được giải quyết bằng phân xử; và giữa những quyền uy không có cùng cấp cao hơn, chẳng có trọng tài nào ngoài thanh kiếm.
If one party resolves to demand what the other resolves to refuse, the dispute can be determined only by arbitration; and between powers who have no common superior, there is no other arbitrator than the sword.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên