Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 86 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 86 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 86 SGK)

Đề bài:


Match one part of a sentence from column A with another part in column B.  Then write a complete sentence by  using  order to/so as to.


(Em hãy ghép một phần câu ở cột A với một phần câu ở cột B, sau đó viết câu hoàn chỉnh bằng cách dùng in order to/so as to).


Example:


I always keep the window open in order to/so as to let fresh air in.


Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 86 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.


1. I opened my umbrella in order to/ so as to protect myself from the rain., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chủ nghĩa dân tộc là căn bệnh tiềm ẩn. Nó là bệnh sởi của loài người.
Nationalism is an infantile disease. It is the measles of mankind.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru