Polaroid

Unit 12: A VACATION ABROAD – Kì nghỉ ở nước ngoài. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.




GRAMMAR. Unit 12: A VACATION ABROAD – Kì nghỉ ở nước ngoài. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


A. Thì qua skhws tiếp diễn – Past Progressive









Cấu tạo:



was/ were + V-ing



Cách dùng:


+ Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quả khứ.


Vi dụ:


–    This time last year I was living in Brazil.


Vào thời gian này năm ngoái tôi đang sống ở Bra-xin.


–    What were you doing at 8 o’clock last night?



, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tương lai thậm chí ẩn dấu khỏi cả những người làm nên nó.
The future is hidden even from those who make it.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên