pacman, rainbows, and roller s

Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE – Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 77 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE – Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 77 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 77 SGK)

Đề bài:


Read the dialogues.


Em hãy đọc các hội thoại cho sẵn rồi làm các hội thoại tương tự, sử dụng bản thông tin về giờ tàu sau.


a) Mrs. Vui: Is the boat to Dong Hoi leaving at 10.25?


Clerk: Is that Lady of the Lake?


Mrs. Vui: That’s right.


Clerk:  I’m very sorry, madam, but it’s been delayed.


Mrs. Vul:    Oh, no!, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.
Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên