XtGem Forum catalog

Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE – Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 77 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE – Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 77 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 77 SGK)

Đề bài:


Read the dialogues.


Em hãy đọc các hội thoại cho sẵn rồi làm các hội thoại tương tự, sử dụng bản thông tin về giờ tàu sau.


a) Mrs. Vui: Is the boat to Dong Hoi leaving at 10.25?


Clerk: Is that Lady of the Lake?


Mrs. Vui: That’s right.


Clerk:  I’m very sorry, madam, but it’s been delayed.


Mrs. Vul:    Oh, no!, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được: Thời gian, lời nói, cơ hội.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên