Writing Unit 6 Lớp 12 Trang 68

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs Writing trang 68 SGK. Em hãy viết một lả thư xin việc đến Vinatour dựa vào các thông tin trong bảng quảng cáo ở Task 1.

UNIT 6: FUTURE JOBS

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Theo cặp, HS đọc bảng quảng cảo tìm việc và điền vào chỗ trống.

Đáp án gợi ý.

Type of job: Tour guide

Level of education needed: high school diploma

Work experience: experience as a tour guide, fluent English

Characters and interests: good manner, willing to work hard for long hours.

Task 2. Em hãy viết một lả thư xin việc đến Vinatour dựa vào các thông tin trong bảng quảng cáo ở Task 1., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng yêu nước là một động cơ chóng tàn hiếm khi sống lâu hơn mối đe dọa xã hội đã dựng nó dậy.
Patriotism is an ephemeral motive that scarcely ever outlasts the particular threat to society that aroused it.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog