XtGem Forum catalog

Unit 7: MY NEIGHBORHOOD – Láng giềng của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 64 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
SPEAK. Unit 7: MY NEIGHBORHOOD – Láng giềng của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 64 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 64 SGK)

Đề bài:Practice the dialogue with a partner.


Clerk: Next, please!


Mrs. Kim: I want to send this parcel to Quy Nhon.


Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?


Mrs. Kim: I’ m not sure. How much is airmail?Clerk: I’ll have to weigh the parcel first. Mmm.


Five kilograms. That’ll be 32,500 dong., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có những sợi dây trong trái tim con người tốt nhất là không nên làm rung động.
There are strings in the human heart that had better not be vibrated.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên