Unit 7: MY NEIGHBORHOOD – Láng giềng của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 64 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
SPEAK. Unit 7: MY NEIGHBORHOOD – Láng giềng của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 64 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 64 SGK)

Đề bài:Practice the dialogue with a partner.


Clerk: Next, please!


Mrs. Kim: I want to send this parcel to Quy Nhon.


Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?


Mrs. Kim: I’ m not sure. How much is airmail?Clerk: I’ll have to weigh the parcel first. Mmm.


Five kilograms. That’ll be 32,500 dong., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tiến bộ không được tạo ra bởi những người an phận.
Progress is not created by contented people.
Frank Tyger
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop