The Soda Pop

Chương 1. Bài tập vận dụng định luật ôm – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 17,18 SGK Vật Lý lớp 9
Chương  1. Bài tập vận dụng định luật ôm – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  17,18  SGK Vật Lý lớp 9


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R1 = 5 Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.


Chương  1. Bài tập vận dụng định luật ôm – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  17,18  SGK Vật Lý lớp 9


a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch.


b) tính điện trở R2.


Hướng dẫn giải


a) Điện trở tương đương của đoạn mạch: Chương  1. Bài tập vận dụng định luật ôm – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  17,18  SGK Vật Lý lớp 9 = 12 Ω.


b) Vì R1 + R2 = R suy ra R2 = R – R1 = 12 – 5 = 7 Ω., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thứ được coi là lý do để sống cũng là lý do tuyệt vời để chết.
What is called a reason for living is also an excellent reason for dying.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên