Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 30 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN. Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 30 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 30 SGK)

Đề bài:


Look at the pictures. Check the right item. (Nhìn tranh và kiểm tra các đồ vật đúng).


Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 30 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời  • plates

  • saucepan and frying pan

  • garlic and green peppers

  • chicken and peas


Nội dung, bài nghe:


Lan: Can I help you cook dinner, mom?


Mrs. Tu: Sure. You can cook the “Special Chinese Fried Rice” for me. Use the big pan, please.


Lan: Okay. How much oil do I pul in?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngày nào chúng ta không cười, ngày đó chúng ta đã mất nhiều thứ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.