Insane

Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 30 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN. Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 30 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 30 SGK)

Đề bài:


Look at the pictures. Check the right item. (Nhìn tranh và kiểm tra các đồ vật đúng).


Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 30 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời  • plates

  • saucepan and frying pan

  • garlic and green peppers

  • chicken and peas


Nội dung, bài nghe:


Lan: Can I help you cook dinner, mom?


Mrs. Tu: Sure. You can cook the “Special Chinese Fried Rice” for me. Use the big pan, please.


Lan: Okay. How much oil do I pul in?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.
It is not length of life, but depth of life.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên