Old school Swatch Watches

Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 138 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GETTING STARTED. Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 138 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 138 SGK)

Đề bài:


Work with your partner. Make a list of how computers can help us.


(Hãy làm việc với bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta).


–  Computers save time.

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những điều ác do chúng ta gây ra cho người khác, luôn đeo đuổi chúng ta như bóng với hình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên