Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 44 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 44 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 44 SGK)

Đề bài:


Write the past simple form of each verb. (Em hãy viết hình thức của thì quá khứ đơn cho mỗi động từ).


 


a)      run                                d) go                          h)ride


e)     have                                i) eat


b)      fly                                 f) do                            j) sit


c)      take                               g) be                           k) come


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng can đảm của những người bình thường là tất cả những gì ngăn cách giữa chúng ta và bóng tối.
The courage of very ordinary people is all that stands between us and the dark.
Pam Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane