Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 44 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 44 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 44 SGK)

Đề bài:


Write the past simple form of each verb. (Em hãy viết hình thức của thì quá khứ đơn cho mỗi động từ).


 


a)      run                                d) go                          h)ride


e)     have                                i) eat


b)      fly                                 f) do                            j) sit


c)      take                               g) be                           k) come


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi đọc lồi cả mắt và vẫn không đọc được đủ tới một nửa... người ta càng đọc nhiều, người ta càng thấy còn nhiều điều cần phải đọc.
I read my eyes out and can't read half enough...the more one reads the more one sees we have to read.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop