Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 44 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 44 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 44 SGK)

Đề bài:


Write the past simple form of each verb. (Em hãy viết hình thức của thì quá khứ đơn cho mỗi động từ).


 


a)      run                                d) go                          h)ride


e)     have                                i) eat


b)      fly                                 f) do                            j) sit


c)      take                               g) be                           k) come


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lừa cho hổ ra khỏi núi, khiến kẻ địch ra khỏi nơi ẩn nấp để dễ bề tấn công.
Điệu hổ ly sơn.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967