Insane

Unit 11: TRAVELLING AROUND VIETNAM – Du lịch vòng quanh Việt Nam. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 11: TRAVELLING AROUND VIETNAM – Du lịch vòng quanh Việt Nam. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 108 SGK)

Đề bài:


Look at the people in the schoolyard al Quang Trung School. Say who each person is.


Em hãy nhìn mọi người trong sân trường Quang Trung rồi nói xem người đó là ai.


Unit 11: TRAVELLING AROUND VIETNAM – Du lịch vòng quanh Việt Nam. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.


The boy reading the book is Ba.


The man walking up the stairs is Mr. Quang.


The woman carrying a bag is Miss Lien., , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi tiếp tục tin rằng thế giới này không có ý nghĩa tối hậu nào. Nhưng tôi biết rằng có điều gì đó có ý nghĩa, và đó là con người, bởi anh ta là sinh vật duy nhất khăng khăng đi tìm ý nghĩa.
I continue to believe that this world has no ultimate meaning. But I know that something in it has a meaning and that is man, because he is the only creature to insist on having one.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên