Teya Salat

Chương IV: Biểu thức đại số. Hướng dẫn giải bài tập 62, 63, 64, 65 trang 50, 51 SGK Toán 7 tập 2 (Ôn tập chương IV (tiếp))

Hướng dẫn giải bài tập Ôn tập chương IV trong SGK Toán 7 tập 2 – NXB Giáo dục. Bài tập 62, 63, 64, 65 trang 50, 51.


 

Bài tập 62 (trang 50) – SGK Toán 7 tập 2.


Đề bài: Cho hai đa thức sau:


Chương IV: Biểu thức đại số. Hướng dẫn giải bài tập 62, 63, 64, 65 trang 50, 51 SGK Toán 7 tập 2 (Ôn tập chương IV (tiếp))


a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo luỹ thừa giảm của biến.


b) Tính tổng và hiệu của hai đa thức.


c) Chứng tỏ rằng x = 0 là nghiệm của đa thức P(x) nhưng không phải là nghiệm của đa thức Q(x).


Bài giải: 


a) Sắp xếp theo luỹ thừa giảm dần của biến:, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.
Ám độ Trần Thương.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên