XtGem Forum catalog

Chương 7. Giai bài toán về hệ thấu kính – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 195 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  195  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: Một học sinh bố trí thí nghiệm theo sơ đố (Hình 30.5)


Chương 7. Giai bài toán về hệ thấu kính – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  195  SGK Vật Lý lớp 11


Thấu kính phân kỳ L1 có tiêu cự f1 = – 10 cm. Khoảng cách từ ảnh S’1 tạo bởi L1 đến màn có giá trị nào ?.


A. 60 cm.


B. 80 cm.


C. Một giá trị khác A, B.


D. Không xác định được, vì không có vật nên L1 không tạo được ảnh.


Câu 2: Tiếp theo các giả thiết cho ở bài tập 1., , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian làm mòn mọi gót giày.
Time wounds all heels.
John Lennon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên