XtGem Forum catalog

Chương II: Hàm số và đồ thị. Hướng dẫn giải bài tập 12, 13, 14, 15 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 (Đại lượng tỷ lệ nghịch)

Hướng dẫn giải các bài tập về đại lượng tỷ lệ nghịch trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập 12, 13, 14, 15, trang 58.


Bài tập 12 (trang 58) – SGK Toán 7 tập 1.

Đề bài: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15.


a) Tìm hệ số tỉ lệ giữa 2 số.


b) Hãy biểu diến y theo x.


c) Tính giá trị của y khi x =6; x = 10.


Bài giải:


a) x và y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch nên công thức tổng quát y = a/x.


Theo đề bài ta có x = 8 thì y = 15, thay vào công thức ta được:


15 = a/8 ⇒ a = 15.8 = 120, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật rất đẹp, không nghi ngờ gì nữa; nhưng dối trá cũng thế.
Truth is beautiful, without doubt; but so are lies.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên