The Soda Pop

Unit 8: Life In The Future (Cuộc Sống Trong Tương Lai)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 9 Unit 8 Life In The Future (Cuộc Sống Trong Tương Lai). Trong bài này chúng ta sẽ học các giơi từ chỉ nơi chốn, vị trí (in, on, at) và giới từ chỉ thời gian (at, in, on).


UNIT 8: LIFE IN THE FUTURE

CUỘC SỐNG TRONG TƯƠNG LAI 

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Reading Unit 8 Lớp 12 Trang 84

 Speaking Unit 8 Lớp 12 Trang 87

 Listening Unit 8 Lớp 12 Trang 88

 Writing Unit 8 Lớp 12 Trang 89

 Language Focus Unit 8 Lớp 12 Trang 90

 

GRAMMAR POINTS.

1/ Prepositions, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy để trí óc con người tự do. Nó phải được tự do. Nó sẽ được tự do. Sự mê tín và giáo điều không thể giam cầm được nó.
Let the human mind loose. It must be loose. It will be loose. Superstition and dogmatism cannot confine it.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên