Old school Easter eggs.

Unit 8: Places (Nơi Chốn)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 8 Palces (Nơi Chốn). Trong bài này chúng ta sẽ biết cách hỏi và chỉ đường trong phần ( Asking The Way) và biết cách gửi thư trong phần (At The Post Office).

UNIT 8: PLACES

NƠI CHỐN

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Asking The Way Unit 8 Lớp 7 Trang 79 SGK

 At The Post Office Unit 8 Lớp 7 Trang 83 SGK

 

 

GRAMMAR, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lời nói trần tục, sự im lặng thiêng liêng, nhưng cũng tàn bạo và chết chóc: vì thế chúng ta phải học cả hai.
Speech is human, silence is divine, yet also brutish and dead: therefore we must learn both arts.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên