Old school Easter eggs.

Soạn văn bài Kiểm tra truyện trung đại – Ngữ văn 9

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vẻ đường hoàng, thậm chí cả thánh thiện, đôi khi là vấn đề của áo choàng và áo gi
lê hơn là thứ nhiều người tưởng tượng.
Dignity, and even holiness too, sometimes, are more questions of coat and waistcoat than some people imagine.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên