XtGem Forum catalog

Famous People Unit 16 Lớp 7 Trang 157 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 16 People And Places Phần A Famous People Trang 157 SGK. Các bạn cùng mình tìm hiểu cách danh nhân văn hóa thế giới nhé.

UNIT 16: PEOPLE AND PLACES

CON NGƯỜI VÀ NƠI CHỐN

 

B. FAMOUS PEOPLE (DANH NHÂN)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Ba : Chào, Liz. Bạn đang làm gì đấy?

Liz : Tôi đang học cho bài kiểm tra sử. Bạn giúp tôi nhé?

Liz : Võ Nguyên Giáp là ai?

Ba : Ông ấy là một vị tướng nổi tiếng.

Liz : Ông ấy nổi tiếng về vì vậy?,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lo thắng người thì loạn. Lo thắng mình thì bình.
Lão Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên