Old school Easter eggs.

Famous People Unit 16 Lớp 7 Trang 157 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 16 People And Places Phần A Famous People Trang 157 SGK. Các bạn cùng mình tìm hiểu cách danh nhân văn hóa thế giới nhé.

UNIT 16: PEOPLE AND PLACES

CON NGƯỜI VÀ NƠI CHỐN

 

B. FAMOUS PEOPLE (DANH NHÂN)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Ba : Chào, Liz. Bạn đang làm gì đấy?

Liz : Tôi đang học cho bài kiểm tra sử. Bạn giúp tôi nhé?

Liz : Võ Nguyên Giáp là ai?

Ba : Ông ấy là một vị tướng nổi tiếng.

Liz : Ông ấy nổi tiếng về vì vậy?,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Công cuộc theo đuổi chân lý không cho phép bạo lực với đối phương.
The pursuit of truth does not permit violence on one's opponent.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên