Duck hunt

Video Games Unit 15 Lớp 7 Trang 147 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 15 Going Out Video Games Trang 147 SGK. Cùng xem bạn Nam chơi gì trong thời gian rãnh nhé các bạn.

UNIT 15: GOING OUT

ĐI CHƠI 

 

A. VIDEO GAMES (TRÒ CHƠI VI-ĐI-Ô)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Lan : Nam, bạn đi đâu đấy?

Nam : Mình đang đến trung tâm giải trí. Mình định chơi trò chơi vi-đê-ô ở đấy.

Lan : Bao lâu bạn đi một lần?

Nam : Không thường. Khoảng một tuần một lần.

Lan : Không đắt tiền chứ?,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chất lượng của khoảng khắc mới là quan trọng, không phải số ngày, hay số sự kiện, hay số người tham gia.
It is the quality of the moment, not the number of days, or events, or of actors, that imports.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên