Duck hunt

Unit 2: Personal Information (Thông Tin Cá Nhân)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 2 personal information (Thông Tin Cá Nhân). Trong bài này chúng ta sẽ học số điện thoại (telephone numbers) và ngày sinh của tôi (my birthday).

UNIT 2: PERSONAL INFORMATION

THÔNG TIN CÁ NHÂN

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Telephone Numbers Unit 2 Lớp 7 Trang 19

 My Birthday Unit 2 Lớp 7 Trang 24

 

 

VOCABULARY

personal   (adj.)                       thuộc về cá nhân, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hôm nay là học trò của hôm qua.
Today is yesterday's pupil.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên