Polly po-cket

Unit 2: Personal Information (Thông Tin Cá Nhân)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 2 personal information (Thông Tin Cá Nhân). Trong bài này chúng ta sẽ học số điện thoại (telephone numbers) và ngày sinh của tôi (my birthday).

UNIT 2: PERSONAL INFORMATION

THÔNG TIN CÁ NHÂN

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Telephone Numbers Unit 2 Lớp 7 Trang 19

 My Birthday Unit 2 Lớp 7 Trang 24

 

 

VOCABULARY

personal   (adj.)                       thuộc về cá nhân, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Được hạnh phúc cho thời điểm này.
Thời điểm này là cuộc sống của bạn.
Be happy for this moment. This moment is your life.
Omar Khayyam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên