XtGem Forum catalog

Unit 2: Personal Information (Thông Tin Cá Nhân)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 2 personal information (Thông Tin Cá Nhân). Trong bài này chúng ta sẽ học số điện thoại (telephone numbers) và ngày sinh của tôi (my birthday).

UNIT 2: PERSONAL INFORMATION

THÔNG TIN CÁ NHÂN

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Telephone Numbers Unit 2 Lớp 7 Trang 19

 My Birthday Unit 2 Lớp 7 Trang 24

 

 

VOCABULARY

personal   (adj.)                       thuộc về cá nhân, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hòa bình quan trọng hơn công lý; và hòa bình không phải được tạo ra vì công lý mà chính là công lý được tạo ra vì hòa bình.
Peace is more important than all justice; and peace was not made for the sake of justice, but justice for the sake of peace.
Martin Luther
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên