Unit 6: After School (Sau Giờ Học)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 6 After School (Sau Giờ Học). Trong bài này chúng ta sẽ học 2 phần đó là What do you do ? và Let's go !!!. Các bạn cùng tham khảo nhé.

UNIT 6: AFTER SCHOOL

NGOÀI GIỜ HỌC

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 What Do You Do Unit 6 Lớp 7 Trang 60 SGK

 Let's Go Unit 6 Lớp 7 Trang 64 SGK

 

 

A. WHAT DO YOU DO? (BẠN LÀM GÌ ?), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều
đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.
Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.
Steve Jobs
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.