XtGem Forum catalog

Telephone Numbers Unit 2 Lớp 7 Trang 19

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 2 personal information telephone numbers trang 19 SGK. Practice with a partner. Say the telephone numbers for these people. (Thực hành với một bạn cùng học. Nói số điện thoại cho những người này.)

UNIT 2: PERSONAL INFORMATION

THÔNG TIN CÁ NHÂN  

A. TELEPHONE NUMBERS (SỐ ĐIỆN THOẠI)

1. Read. (Đọc)

Practice with a partner. Say the telephone numbers for these people. (Thực hành với một bạn cùng học. Nói số điện thoại cho những người này.)

a. Dao Van An: 7 345 610

seven - three - four - five - six - one - oh.

b. Pham Viet Anh: 8 269 561

eight - two - six - nine - five - six - one.

c. Pham Thanh Ba: 5 267 117, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kinh doanh, bạn biết đấy, có thể mang cho bạn tiền bạc, nhưng tình bạn thì hiếm khi nào.
Business, you know, may bring you money, but friendship hardly ever does.
Jane Austen
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên