Pair of Vintage Old School Fru

Telephone Numbers Unit 2 Lớp 7 Trang 19

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 2 personal information telephone numbers trang 19 SGK. Practice with a partner. Say the telephone numbers for these people. (Thực hành với một bạn cùng học. Nói số điện thoại cho những người này.)

UNIT 2: PERSONAL INFORMATION

THÔNG TIN CÁ NHÂN  

A. TELEPHONE NUMBERS (SỐ ĐIỆN THOẠI)

1. Read. (Đọc)

Practice with a partner. Say the telephone numbers for these people. (Thực hành với một bạn cùng học. Nói số điện thoại cho những người này.)

a. Dao Van An: 7 345 610

seven - three - four - five - six - one - oh.

b. Pham Viet Anh: 8 269 561

eight - two - six - nine - five - six - one.

c. Pham Thanh Ba: 5 267 117, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn phải sống trong hiện tại, ném mình lên từng con sóng, đi tìm sự vĩnh hằng trong từng khoảng khắc.
You must live in the present, launch yourself on every wave, find your eternity in each moment.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên