My Birthday Unit 2 Lớp 7 Trang 24

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 2 personal information my birthday trang 24 SGK. Think and write. Imagine you will be a guest at Lan’s party. (Suy nghĩ và viết. Tưởng tượng em sẽ là khách mời ở bừa tiệc của Lan.)

UNIT 2: PERSONAL INFORMATION

THÔNG TIN CÁ NHÂN  

 

B. MY BIRTHDAY (Ngày sinh của tôi)

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại).


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất.
Mạnh Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop