My Birthday Unit 2 Lớp 7 Trang 24

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 2 personal information my birthday trang 24 SGK. Think and write. Imagine you will be a guest at Lan’s party. (Suy nghĩ và viết. Tưởng tượng em sẽ là khách mời ở bừa tiệc của Lan.)

UNIT 2: PERSONAL INFORMATION

THÔNG TIN CÁ NHÂN  

 

B. MY BIRTHDAY (Ngày sinh của tôi)

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại).


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc con người và sự thỏa mãn con người cần phải phát xuất từ chính mình. Sẽ là một sai lầm nếu ta mong mỏi các thỏa mãn cuối cùng đến từ tiền bạc hoặc từ máy vi tính.
Human happiness and human satisfaction must ultimately come from within oneself. It is wrong to expect some final satisfaction to come from money or from a computer.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog