Polly po-cket

Listening Unit 8 Lớp 12 Trang 88

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 9 Unit 8 Life In The Future Listening trang 88 SGK. Nghe bài phỏng vấn về tuổi thọ cùa con người và làm bài tập theo sau và trả lời các câu hỏi về buổi phỏng vấn.

UNIT 8: LIFE IN THE FUTURE

LISTENING (NGHE)  

 

Before you listen

Theo cặp, em thảo luận câu hỏi: Yếu tố nào sau đây có thể giúp con người có cuộc sổng khỏe mạnh và trường thọ?

o Eating healthy food              ăn thức ăn lành mạnh

o Laughing a lot                     cười nhiều

o Drinking a lot                      uống nhiều rượu

o Doing exercise                    luyện tập thể dục

o Going to bed early              đi ngủ sớm, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không cần một người ngủ chung, mà tôi cần một người thức cùng. Tôi không cần một người nói cùng, mà tôi cần một người lắng nghe. Tôi không cần một người ăn chung, mà tôi cần một người nấu cùng. Tôi không cần một người bước cùng, mà tôi cần một người dõi theo.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên