The Soda Pop

Schedules Unit 4 Lớp 7 Trang 42 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4 At School Schedules trang 42 SGK. Trường học ở Mĩ hơi khác với trường học ở Việt Nam. Thường thường không có đồng phục nhà trường. Lớp học bắt đầu lúc 8 giờ 30 mỗi sáng và ngày học chấm dứt lúc 3 giờ 30 hay 4 giờ. Không có lớp vào Thứ Bảy.

UNIT 4: AT SCHOOL

Ở TRƯỜNG

 

A. SCHEDULES (THỜI KHÓA BIỂU)

Schedules 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

- Bây giờ 7 giờ.             Bây giờ 4 giờ 15                    Bây giờ 5 giờ 25.

                                    Bây giờ 15 ph sau 4 giờ         Bây giờ 25 ph sau 5 giờ.

- Bây giờ 8 giờ 30                    Bây giờ 9 giờ 40                    Bây giờ 1 giờ 45

Bây giờ 30 phút sau 8 giờ        Bây giờ 10 giờ kém 20          Bây giờ 2 giờ kém 15

Now practice saying the time with a partner. (Bây giờ thực hành nói giờ với một bạn cùng học.),

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta cần phải lấy tất cả mọi điều mà cuộc sống có thể đưa cho.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên