80s toys - Atari. I still have

Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 86 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 86 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 86 SGK)

Đề bài:


Match one part of a sentence from column A with another part in column B.  Then write a complete sentence by  using  order to/so as to.


(Em hãy ghép một phần câu ở cột A với một phần câu ở cột B, sau đó viết câu hoàn chỉnh bằng cách dùng in order to/so as to).


Example:


I always keep the window open in order to/so as to let fresh air in.


Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 86 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.


1. I opened my umbrella in order to/ so as to protect myself from the rain., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi cho rằng nghĩa vụ đầu tiên của xã hội là công lý.
I think the first duty of society is justice.
Alexander Hamilton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên