Polly po-cket

Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 86 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 86 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 86 SGK)

Đề bài:


Match one part of a sentence from column A with another part in column B.  Then write a complete sentence by  using  order to/so as to.


(Em hãy ghép một phần câu ở cột A với một phần câu ở cột B, sau đó viết câu hoàn chỉnh bằng cách dùng in order to/so as to).


Example:


I always keep the window open in order to/so as to let fresh air in.


Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 86 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.


1. I opened my umbrella in order to/ so as to protect myself from the rain., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy dè chừng bạn bè như thể họ có lúc sẽ trở thành kẻ thù.
Treat your friend as if he might become an enemy.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên