XtGem Forum catalog

Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 86 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 86 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 86 SGK)

Đề bài:


Match one part of a sentence from column A with another part in column B.  Then write a complete sentence by  using  order to/so as to.


(Em hãy ghép một phần câu ở cột A với một phần câu ở cột B, sau đó viết câu hoàn chỉnh bằng cách dùng in order to/so as to).


Example:


I always keep the window open in order to/so as to let fresh air in.


Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 86 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.


1. I opened my umbrella in order to/ so as to protect myself from the rain., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có đức tính nào vĩ đại hơn tình yêu không kỳ thị.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên