Come And Play Unit 13 Lớp 7 Trang 134 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 13 Activities phần B Come And Play trang 134 SGK. Complete the passage with the modal verbs in the box. (Hoàn chỉnh đoạn văn với khiếm trợ động từ trong khung.)

UNIT 13: ACTIVITIES

HOẠT ĐỘNG

 

B. COME AND PLAY (HÃY ĐẾN VÀ CHƠI)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với inột bạn cùng học.)

Ba : Nam, chơi bóng bàn (với mình) nhé?

Nam : Mình thích lắm, nhưng mình không chơi được.

Bu : Tiếc quá.

Nam : Mình có vài bài tập làm ở nhà. Mình phải làm xong bài tập trước khi chơi bóng bàn.

Ba : Vâng. Bạn phải làm bài tập trước. Nhưng mình sẽ chờ bạn.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Biết lỗi mà không sửa, đó chính là lỗi!
Quá nhi bất cải, thị vị quá hĩ!
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring