Old school Swatch Watches

Come And Play Unit 13 Lớp 7 Trang 134 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 13 Activities phần B Come And Play trang 134 SGK. Complete the passage with the modal verbs in the box. (Hoàn chỉnh đoạn văn với khiếm trợ động từ trong khung.)

UNIT 13: ACTIVITIES

HOẠT ĐỘNG

 

B. COME AND PLAY (HÃY ĐẾN VÀ CHƠI)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với inột bạn cùng học.)

Ba : Nam, chơi bóng bàn (với mình) nhé?

Nam : Mình thích lắm, nhưng mình không chơi được.

Bu : Tiếc quá.

Nam : Mình có vài bài tập làm ở nhà. Mình phải làm xong bài tập trước khi chơi bóng bàn.

Ba : Vâng. Bạn phải làm bài tập trước. Nhưng mình sẽ chờ bạn.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chính sức khỏe mới là sự giàu có thực sự, không phải vàng và bạc.
It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên