Teya Salat

Come And Play Unit 13 Lớp 7 Trang 134 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 13 Activities phần B Come And Play trang 134 SGK. Complete the passage with the modal verbs in the box. (Hoàn chỉnh đoạn văn với khiếm trợ động từ trong khung.)

UNIT 13: ACTIVITIES

HOẠT ĐỘNG

 

B. COME AND PLAY (HÃY ĐẾN VÀ CHƠI)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với inột bạn cùng học.)

Ba : Nam, chơi bóng bàn (với mình) nhé?

Nam : Mình thích lắm, nhưng mình không chơi được.

Bu : Tiếc quá.

Nam : Mình có vài bài tập làm ở nhà. Mình phải làm xong bài tập trước khi chơi bóng bàn.

Ba : Vâng. Bạn phải làm bài tập trước. Nhưng mình sẽ chờ bạn.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những tâm hồn vĩ đại luôn va phải sự chống đối mãnh liệt từ những trí óc tầm thường.
Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên