Chương III: Phân số – Phép chia phân số – Hướng dẫn giải bài 84, 85, 86, 87, 88 SGK Toán 6 tập 2 trang 43

Chương III: Phân số – Phép chia phân số – Hướng dẫn giải bài 84, 85, 86, 87, 88 SGK Toán 6 tập 2 trang 43 


1. Số nghịch đảo 

Hai số được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.


Từ đó suy ra chỉ có những số khác 0 thì mới có số nghịch đảo.


Nếu phân số Chương III: Phân số – Phép chia phân số – Hướng dẫn giải bài 84, 85, 86, 87, 88 SGK Toán 6 tập 2 trang 43 thì số nghịch đảo của nó là Chương III: Phân số – Phép chia phân số – Hướng dẫn giải bài 84, 85, 86, 87, 88 SGK Toán 6 tập 2 trang 43


2. Phép chia phân số 


Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân phân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.        Chương III: Phân số – Phép chia phân số – Hướng dẫn giải bài 84, 85, 86, 87, 88 SGK Toán 6 tập 2 trang 43với Chương III: Phân số – Phép chia phân số – Hướng dẫn giải bài 84, 85, 86, 87, 88 SGK Toán 6 tập 2 trang 43


Nói riêng:


Nếu a là một số nguyên và Chương III: Phân số – Phép chia phân số – Hướng dẫn giải bài 84, 85, 86, 87, 88 SGK Toán 6 tập 2 trang 43 thì Chương III: Phân số – Phép chia phân số – Hướng dẫn giải bài 84, 85, 86, 87, 88 SGK Toán 6 tập 2 trang 43


Nếu c là một số nguyên khác 0 thì Chương III: Phân số – Phép chia phân số – Hướng dẫn giải bài 84, 85, 86, 87, 88 SGK Toán 6 tập 2 trang 43Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người khéo dùng oai không giận bậy. Ngưới khéo dùng ơn không cho bậy.
Lã Khôn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat