Chương I : Đoạn thẳng – Trung điểm của đoạn thẳng – HƯớng dẫn giải bài 60, 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 126

Chương I : Đoạn thẳng – Trung điểm của đoạn thẳng – HƯớng dẫn giải bài 60, 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 126


60.

Trên tia Ox, vẽ hai điểm A,B sao  cho OA=2 cm, OB = 4cm.


a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ?


b) So sánh OA và OB.


c) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?


Giải:


a)Điểm A nằm giữa O và B vì A và B đều nằm trên tia Ox và OA

Chương I : Đoạn thẳng – Trung điểm của đoạn thẳng – HƯớng dẫn giải bài 60, 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 126


b) Điểm A nằm giữa O và B nên: OA+AB=OB., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy biết chắc rằng tội lỗi của ngươi sẽ tìm ra ngươi.
Be sure thy sin will find thee out.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog