Polaroid

Chương I : Đoạn thẳng – Trung điểm của đoạn thẳng – HƯớng dẫn giải bài 60, 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 126

Chương I : Đoạn thẳng – Trung điểm của đoạn thẳng – HƯớng dẫn giải bài 60, 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 126


60.

Trên tia Ox, vẽ hai điểm A,B sao  cho OA=2 cm, OB = 4cm.


a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ?


b) So sánh OA và OB.


c) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?


Giải:


a)Điểm A nằm giữa O và B vì A và B đều nằm trên tia Ox và OA

Chương I : Đoạn thẳng – Trung điểm của đoạn thẳng – HƯớng dẫn giải bài 60, 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 126


b) Điểm A nằm giữa O và B nên: OA+AB=OB., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn hãy dậy vào năm giờ sáng, ăn trưa vào chín giờ, ăn tối vào năm giờ chiều, ngủ vào chín giờ tối, bạn sẽ sống đến chín mươi chín tuổi.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên