XtGem Forum catalog

Chương I : Đoạn thẳng – Trung điểm của đoạn thẳng – HƯớng dẫn giải bài 60, 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 126

Chương I : Đoạn thẳng – Trung điểm của đoạn thẳng – HƯớng dẫn giải bài 60, 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 126


60.

Trên tia Ox, vẽ hai điểm A,B sao  cho OA=2 cm, OB = 4cm.


a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ?


b) So sánh OA và OB.


c) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?


Giải:


a)Điểm A nằm giữa O và B vì A và B đều nằm trên tia Ox và OA

Chương I : Đoạn thẳng – Trung điểm của đoạn thẳng – HƯớng dẫn giải bài 60, 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 126


b) Điểm A nằm giữa O và B nên: OA+AB=OB., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ta thường không nhận ra những khoảng khắc thực sự quan trọng trong đời cho tới khi quá muộn.
One doesn't recognize the really important moments in one's life until it's too late.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên