Phần hình học – Đoạn thẳng – Hướng dẫn giải bài 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 SGK Toán 6 trang 116

Phần hình học – Đoạn thẳng – Hướng dẫn giải bài 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 SGK Toán 6 trang 116


33.

Điền vào chỗ trong trong các phát biểu sau:


a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS.


Hai điểm … được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.


b) Đoạn thẳng PQ  là hình gồm…


Giải: 


a) R,S; R và S; R,S.


b) hai điểm P,Q và tất cả các điểm nằm giữa P,Q


34., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái chết của con người nằm ở giữa hai hàm răng.
Ngạn ngữ Ả rập
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog