XtGem Forum catalog

Phần hình học – Đoạn thẳng – Hướng dẫn giải bài 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 SGK Toán 6 trang 116

Phần hình học – Đoạn thẳng – Hướng dẫn giải bài 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 SGK Toán 6 trang 116


33.

Điền vào chỗ trong trong các phát biểu sau:


a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS.


Hai điểm … được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.


b) Đoạn thẳng PQ  là hình gồm…


Giải: 


a) R,S; R và S; R,S.


b) hai điểm P,Q và tất cả các điểm nằm giữa P,Q


34., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bất cứ khi nào có ai định xúc phạm tôi, tôi cố gắng nâng tâm hồn mình lên tầm cao mà sự xúc phạm không thể với tới được.
Whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it.
Rene Descartes
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên