Bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỷ XX

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỷ XX lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 10. CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỶ 20


 


I. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


1. Nguồn gốc và đặc điểm


a. Nguồn gốc


-       Do đòi hỏi của cuộc sống và của sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.


-       Do sự bùng nổ dân số, sự  vơi cạn tài nguyên thiên nhiên,  do nhu cầu của chiến tranh…


-       Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật lần thứ nhất là tiền đề thúc đẩy cách mạng khoa học- kỹ thuật lần II và cách mạng công nghệ bùng nổ.


b. Đặc điểm, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn càng trở nên thật, mọi thứ khác càng trở nên không thật.
The more real you get, the more unreal everything else is.
John Lennon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog