Why và Because
Câu hỏi với Why


Từ để hỏi Why được sử dụng để hỏi lí do hoặc nguyên nhân. Cấu trúc:


Why + trợ động từ + S + V (nguyên thể) + .. ?- Why can't he come to the meeting?
Tại sao ông ấy không thể đến buổi họp?
- Why do you go to the library?
Tại sao bạn đến thư viện?

Để trả lời câu hỏi với Why chúng ta thường sử dụng: • because + mệnh đề (bởi vì ...): chỉ nguyên nhân hay lí do.  - Why are you studying English? Tại sao bạn học tiếng Anh?
  Because I need it for my job. Vì tôi cần nó cho công việc của tôi.
  - Why do they jog? Tại sao họ lại chạy bộ?
  Because they want to be healthy. Vì họ muốn khỏe mạnh.


 • động từ nguyên mẫu (có to): chỉ mục đích  - Why do you go to the library? Tại sao bạn đến thư viện?
  To borrow some books. Để mượn vài cuốn sách.
  - Why does he leave early? Tại sao anh ấy về sớm?
  To meet his brother at the railway stattion.
  Để đón anh trai ở ga xe lửa.Các bài tiếng Anh lớp 6 Unit 16 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu xa nổi dậy.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat