Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Why và Because
Câu hỏi với Why


Từ để hỏi Why được sử dụng để hỏi lí do hoặc nguyên nhân. Cấu trúc:


Why + trợ động từ + S + V (nguyên thể) + .. ?- Why can't he come to the meeting?
Tại sao ông ấy không thể đến buổi họp?
- Why do you go to the library?
Tại sao bạn đến thư viện?

Để trả lời câu hỏi với Why chúng ta thường sử dụng: • because + mệnh đề (bởi vì ...): chỉ nguyên nhân hay lí do.  - Why are you studying English? Tại sao bạn học tiếng Anh?
  Because I need it for my job. Vì tôi cần nó cho công việc của tôi.
  - Why do they jog? Tại sao họ lại chạy bộ?
  Because they want to be healthy. Vì họ muốn khỏe mạnh.


 • động từ nguyên mẫu (có to): chỉ mục đích  - Why do you go to the library? Tại sao bạn đến thư viện?
  To borrow some books. Để mượn vài cuốn sách.
  - Why does he leave early? Tại sao anh ấy về sớm?
  To meet his brother at the railway stattion.
  Để đón anh trai ở ga xe lửa.Các bài tiếng Anh lớp 6 Unit 16 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái chết không bao giờ khiến người thông thái ngạc nhiên, anh ta luôn sẵn sàng lên đường.
Death never takes the wise man by surprise, he is always ready to go.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên