Chương II: Cảm ứng – Ứng động – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 104
Chương II: Cảm ứng – Ứng động – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 104


Câu 1. Ứng động sinh trưởng là gì?

Trả lời :


Ứng động sinh trường là phản ứng sinh trưởng của các cơ quan hình dẹp (lá, hoa) ở cơ thể thực vật đối với sự biến đổi của tác nhân ngoại cảnh (nhiệt độ ánh sáng) tác động khuếch tán mọi phía.


Câu 2. Cơ quan nào của hoa có ứng sinh trưởng.


Trả lời:


Cụm hoa có ứng động sinh trường.


Câu 3. Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trường nào?


 Trả lời:


Sự vận động nở hoa là quang ứng động., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.
Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane