Bài 3: Các loại quang phổ (1, 2, 3, 4, 5, 6)




 


ĐỀ BÀI









Câu 1: Quang phổ vạch phát xạ là gì? Điều kiện để có quang phổ vạch phát xạ là gì? Đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ là gì?


Câu 2: Quang phổ liên tục là gì? Điều kiện để có quang phổ liên tục là gì? Đặc điểm của quang phổ liên tục là gì?


Câu 3: Quang phổ hấp thụ là gì? Trình bày cách tạo ra quang phổ hấp thụ. Đặc điểm của quang phổ hấp thụ là gì?


Câu 4: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra ?


A. Chất rắn.


B.Chất lỏng.


C. Chất khí ở áp suất thấp.


D. Chất khí ở áp suất cao



, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình.
Immanuel Kant
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog