The Soda Pop

Tính từ
Tính từ


Xem lại tính từ trong Unit 4


Chúng ta đã cùng học qua về tính từ trong Unit 4. Trong phần này mình sẽ trình bày thêm một vài đặc điểm khác của tính từ trong tiếng Anh.


Tính từ trong tiếng Anh không thay đổi, trừ Chỉ thị tính từ: THIS-THESE, THAT-THOSE.- This man is tall.
Người đàn ông này cao lớn.
- These man are tall.
Những người đàn ông này cao lớn.

Vị trí Tính từ


Tính từ thường: • đứng trước một danh từ.  - This is a new book.
  Đây là cuốn sách mới.
  - She is a strong gymnast.
  Cô ấy là vận động viên thể dục khỏe mạnh.


 • đứng sau một động từ liên kết như: be, become, feel, seem, get, look, appear, grow, smell, taste, sound, ...  - He gets fat.
  Anh ấy trở nên mập.
  - She looks happy.
  Cô ấy trong có vẻ sung sướng.Ghi nhớ


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có giáo dục không nằm ở việc bạn ghi nhớ được bao nhiêu, hay thậm chí bạn biết được bao nhiêu. Đó là có thể phân biệt giữa điều bạn biết và điều bạn không biết.
An education isn't how much you have committed to memory, or even how much you know. It's being able to differentiate between what you know and what you don't.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên