Ring ring

Chương 4. Thế năng – Định luật bảo toàn động lượng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 141 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  141  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 2: Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì


A. Độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau.


B. Thời gian rơi bằng nhau.


C. Công của trọng lực bằng nhau.


D. Gia tốc rơi bằng nhau.


Hãy chọn câu sai


Câu 3:Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó, vật ở độ cao bằng bao nhiêu?


A. 0,102 m.                                      B. 1,0 m., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thẩm quyền tuyệt đối luôn dựa vào lý trí và sự phân tích nghiêm túc.
The ultimate authority must always rest with the individual’s own reason and critical analysis.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên