Old school Swatch Watches

Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 9 : Phản xạ không điều kiện. Phản xạ có điều kiện – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 168
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 168


Câu 1. Phân biệt tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện.

Hướng dẫn giải


Phân biệt tính chất phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện :


Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 9 : Phản xạ không điều kiện. Phản xạ có điều kiện – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 168Câu 2. Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả.


Hướng dẫn giải


Có thể lấy ví dụ : khi cho gà ăn kết hợp với gõ mõ làm nhiều lần như vậy ở gà hình thành được phản xạ có điều kiện : “tiếng mõ là tín hiệu gọi ăn”, nên khi nghe mõ là gà chạy về ăn. Sở dĩ như vậy là do giữa vùng thính giác và vùng ăn uống trên vỏ não đã hình thành đường liên hệ tạm thời. Tuy nhiên, nếu gõ mõ gà chạy về mà không được ăn nhiều lần thì về sau có nghe tiếng mõ gà cũng không chạy về nữa. Đó là do đường liên hệ tạm thời giữa vùng thính giác và vùng ăn uống không được củng cố nên đã mất.


Câu 3. Nêu ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống động vật và con người.


Hướng dẫn giải


Ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống động vật và con người là:

– Đối với động vật : đảm bảo sự thích nghi với môi trường và điều kiện sống thay đổi.

– Đối với con người : đảm bảo sự hình thành các thói quen, tập quán trong sinh hoạt cộng đồng, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tiếng thở dài nhẹ nhàng đi cùng với hai, ba cái gật đầu nhỏ, là tiền lẻ của lòng trắc ẩn trong xã hội chung.
That sort of half sigh, which, accompanied by two or three slight nods of the head, is pity's small change in general society.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên