Polaroid

Unit 12: Endangered Species (Nguy Cơ Tuyệt Chủng)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới hiện thực có giới hạn; thế giới tưởng tượng là vô hạn.
The world of reality has its limits; the world of imagination is boundless.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên